Als we voor je kind naar school gaan, omdat het gedrag of de ontwikkeling van je kind daar ter sprake is gekomen, vraagt dit om een goede samenwerkingsrelatie tussen school, jullie als ouders en je kind.

Het kan zijn dat de vragen op school een overlap hebben met de zorgen over het gedrag en de ontwikkeling van je kind in de thuissituatie. Maar het kan ook zijn dat er juist tegenstrijdigheden zijn. Er ontstaan dan twee aparte beelden over de ontwikkeling en onderwijsbehoeftes van je kind. In dat geval kan het lastiger zijn om tot een helpende en eenduidige aanpak te komen. In beide gevallen kunnen wij, naast onze betrokkenheid in de thuissituatie, ook op school worden ingezet. Waarbij wij de zorgen over jouw kind, van jou als ouder en van de school laten samenkomen. Wij begeleiden je kind en zijn leerkracht in de klas met concrete en toepasbare handelingen. We helpen ook mee in het optimaliseren van het pedagogisch klassenklimaat dat bijdraagt aan de activering en herstel van de ontwikkeling en het gedrag van je kind binnen het onderwijs.

School

Als je vastloopt in de relatie met je kind wil je niets liever dan uit de situatie komen. Hulp krijgen hierbij kan lastig en spannend zijn. Als wij bij jou thuiskomen, kijken we samen hoe jullie gezinssituatie eruitziet. Alle vragen over de ontwikkeling en het gedrag van je kind en gezin zijn bij ons welkom. We nemen hiervoor de tijd en luisteren naar de weg die jullie al hebben afgelegd. We staan stil bij jouw wensen voor verandering en verbetering.

Wanneer we gaan starten, maken we een beeldvorming van de ontwikkeling en het gedrag van je kind en kijken we hoe de gezinsverbindingen met elkaar zijn vormgegeven. Samen ontdekken we wat de ontwikkelingsbehoefte van je (pleeg-, adoptie-)kind is. We zien welke samenhang de ontwikkelingsbehoefte heeft met de opvoedvraag die aan ons is gesteld.
Wij nemen alle gezinsleden mee in de begeleiding als onderdeel van de hulpvraag. De krachten en kansen van je gezin brengen antwoorden met zich mee en dragen bij in de ontwikkeling en het gedrag van jouw kind.

Na deze beeldvorming gaan we stap voor stap de verbinding in de relaties verstevigen. Ons team begeleidt jullie als gezin om samen nieuwe ervaringen op te doen in het contact met elkaar zodat het vastgelopen gedrag van je kind afneemt. Wanneer de groei bij je kind en in het hele gezin zichtbaar is geworden, nemen wij weer afscheid waardoor jullie op eigen kracht en in stevige verbinding verder kunnen ontwikkelen.

Thuis

 • Ben je als (pleeg/adoptie) ouder op zoek naar antwoorden over het gedrag en de ontwikkeling van je kind?
 • Blijf je vragen hebben over de weerstand die je van je kind ervaart gedurende dag?
 • Leveren je inspanningen te weinig op en loopt het alsnog vast?
 • Zijn er spanningen en conflicten met elkaar?
 • Wil je de rust en stabiliteit terug voor je kind, jezelf en het hele gezin?
 • Wil je weer plezier, harmonie en ontspanning ervaren in de contacten onderling?
 • Wil je dat school een fijne plek is voor je kind waar het met plezier naartoe gaat?
 • Zit je nog met vragen nadat er een ingrijpende gebeurtenis is geweest?
 • Ben je zoekend naar antwoorden hoe angsten bij je kind te verminderen?
 • Ben je op zoek naar mogelijkheden die de boosheid en het verdriet van je kind doen afnemen?
 • Blijft je kind geremd en komt het zelfvertrouwen niet op gang?
 • Laat je kind veel (beweging)onrust zien of krijg je vragen van school over slechte houding en het ontbreken van concentratie?
 • Is de situatie te lastig geworden en houdt dit al lang aan waardoor de (thuis)situatie onhoudbaar is geworden voor je kind, je gezin en op school?
 • Heb je vragen over of vermoedens van een diagnose?

Beeldvorming

Indien je rondloopt met vragen over de ontwikkeling van je kind en je wilt graag een onafhankelijke beeldvorming van je kind in een andere setting dan thuis, dan kunnen wij je een handje helpen.

Wij bieden de mogelijkheid om een beeldvorming te maken. Hiermee heb je een houvast voor toekomstige afstemming en keuzes in de groei van je kind. Dit kunnen we voor jouw kind doen op scholen, speelzalen, in de kinderopvang of BSO.

INFORMATIE SCHOLEN ➝

INFORMATIE VERWIJZERS ➝

Aves verbreedt zijn horizon met het helpen in de ontwikkeling en gedrag van kinderen buiten het gezin. We hechten veel waarde aan het onderwijs als het gaat om ontwikkelen en opgroeien met de ervaringen vanuit het gezin. De wisselwerking tussen het fundament thuis en het fundament op school is groot.

Wij zien scholen vastlopen in de aanpak van de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Onze ervaring is dat scholen kansen missen als gevolg van ontbrekende antwoorden vanuit het gezinsfundament. Met alle goede bedoelingen zijn scholen bezig met het aan- en bijsturen binnen de mogelijkheden die het onderwijs te bieden heeft. Echter zorgt het ontbreken van kennis uit de jeugdhulpverlening voor verdere toename van het ongewenste gedrag van kinderen. De spanning en stress bij het kind, de leerkracht en het gezin bouwen op. De relatie van het kind met de leerkracht en klasgenoten komt onder druk te staan. Evenals de gezinsverbindingen thuis, die de druk vanuit school niet kunnen dragen. Wat zorgt voor afname van het kunnen ontwikkelen op didactisch niveau.
Dit vraagt om aanpassingen binnen en buiten de mogelijkheden van het huidige onderwijs.

Informatie Scholen

bieden wij ondersteuning in de klas gericht op het vastgelopen gedrag ter verlichting van de werkzaamheden van de leerkracht. Aanvullend hierop begeleiden wij kind en leerkracht met toepasbare en helpende handelingen voor de ontwikkeling en gedrag van het kind. Wij bieden daarnaast een bijdrage voor het optimaliseren van de relatie van het kind met de leerkracht. Dit zorgt voor een afname in het vastgelopen gedrag.

De wisselwerking tussen school en het gezin vraagt om een sterke en overkoepelende samenwerking. Wij brengen de bevindingen van school en van de gezinssituatie samen voor een compleet beeld en bewaken de belangen van alle betrokkenen. Wij begeleiden beide leer- en leefomgevingen van het kind vanuit een afgestemde samenwerking ter bevordering van de ontwikkeling van het kind, gezin en de school.

Door vanuit onze expertise leerkrachten te ondersteunen en te begeleiden in het contact met de kinderen, wordt een leerkracht verlicht in zijn werk. Dit stimuleert de groei en verbetering van de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Daarnaast krijgt een kind nieuwe kansen om verder te groeien op sociaal, emotioneel en didactisch gebied wat zichtbaar wordt binnen het onderwijs.
Doordat we op school en bij het gezin thuiskomen, worden de schakels gekoppeld en krijgt het kind andere mogelijkheden en nieuwe kansen om zich optimaal te ontwikkelen waardoor hij binnen het huidige onderwijs kan blijven.

Wanneer Aves bij jullie op school komt

 • Ben je zoekend welke handelingen voor verandering zorgen in de klas?
 • Blijven de resultaten met ingezette hulp op het gedrag van het kind uit?
 • Heb je zorgen over de thuissituatie van het kind?

INFORMATIE VERWIJZERS ➝

INFORMATIE OUDERS ➝

 • Blijf je vragen hebben over weerstand die de leerkracht ervaart gedurende dag?
 • Leveren je inspanningen te weinig op en loopt het alsnog vast met elkaar?
 • Zit je nog met vragen nadat er een ingrijpende gebeurtenis bij het kind is geweest?

De expertise van Aves is erop gericht om vanuit het gezinssysteem naar het vastgelopen gedrag van kinderen te kijken. Met een uitgebreide inventarisatie brengen wij verduidelijking over de ontwikkeling van het kind, de ontwikkeling van de ouder en het fundament. Om vanuit dit vertrekpunt de focus te verleggen naar de ontwikkelingsbehoefte die samenhangt met de opvoedvraag en functioneren van de ouder. Wij werken met het kind en gezin samen omdat alle gezinsleden verbonden zijn aan de mogelijkheden tot herstel, versteviging en groei. Wij maken ons sterk om gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar op het juiste moment de juiste hulpverlening te bieden.

Bij Aves begeleiden wij de processen door middel van de OEG Werkwijze en het Verbindingsmodel. Waarbij ouders en kinderen in hun eigen ontwikkeling en in relatie naar elkaar kunnen groeien. Bij Aves wordt het gedrag van een kind als uitkomst gezien van het gevormde gezinsfundament. De ontwikkeling van de ouder heeft een grote rol in het maken van de verbeterslagen voor het fundament en hiermee de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Onze hechtings-, trauma- en andere systemische interventies zijn gericht om de ontwikkeling van het kind, de rol van de ouder en de relatie tussen ouder en kind te herbouwen of verstevigen voor een gezond, sterk en verbonden fundament.

Thuis

Voor de kijk naar het vastgelopen gedrag, de ontwikkelingsfases, het fundament en de huidige ontwikkeling van kind en ouder hebben wij een model ontwikkelt. Het Verbindingsmodel is een systemische manier om naar gezinsverbindingen te kijken. Het geeft inzicht in de huidige ontwikkelingen en de onderlinge gezinsrelaties, ontwikkelbehoeftes en groeimogelijkheden. Hierdoor vormt zich een beeld hoe een kind tot een ontwikkelingsvraag komt en hoe het vastgelopen gedrag is ontstaan. Vervolgens helpt het Verbindingsmodel waar de zorg op gericht moet zijn en welke interventies je kan inzetten die helpen bij herstel en groei van de gezinsverbindingen zodat het vastgelopen gedrag afneemt.

Wanneer de versteviging van het fundament en de interventies bijdragen aan de ontwikkeling van het kind zien wij in bijna alle gevallen het vastgelopen gedrag afnemen of helemaal verdwijnen. Vermoedens van diagnoses of vastgestelde diagnoses op basis van blijken dan niet juist. Echter, in sommige gevallen kan het zo zijn dat er wel kindfactoren zijn. Pas als er een verbonden fundament is, kunnen deze kindfactoren duidelijk zichtbaar worden. De stabiliteit, het draagvlak en de stevige verbindingen geven de basis voor de specifieke opvoedingsvaardigheden die een ouder dan dient te bieden.

Onze interventies zijn erop gericht om patronen en processen te verhelderen om hiermee een verandering teweeg te brengen in de vaardigheden van ouders, onderlinge relaties en de ontwikkeling en gedrag van het kind. Indien er interpersoonlijke processen spelen die eerst nog andere zorg nodig hebben om verandering op het gezinsfundament teweeg te brengen, werken wij samen met specialisten die individuele behandeltrajecten bieden. Wij zijn de transfer voor de generalisatie van de behandelkamer naar het fundament van ouder en kind. Alle samenwerkingspartners zetten, net als ons, de ouder-kindrelatie centraal voor de ontwikkeling van het kind.

Het Verbindingsmodel is een systemische manier om naar gezinsverbindingen te kijken.

Momenteel hebben wij contracten met de gemeentes die aangesloten zijn bij regio 10voordejeugd:  Veldhoven – Waalre – Son en Breugel – Geldrop/Mierlo – Nuenen – Helmond – Asten – Deurne - Gemert/Bakel - Laarbeek - Someren

Buiten deze regio’s kunnen wij worden ingezet via PGB of via onderaannemerschap.

INFORMATIE SCHOLEN ➝

INFORMATIE OUDERS ➝

- alexander der heijer

When a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower.

LEES MEER

Traumasensitief onderwijs Traumasensitief hulpverlenen

training & advies

LEES MEER

Specialistische schoolbegeleiding

Kind & Onderwijs

lees meer

Specialistische gezinsbegeleiding

Kind & Gezin

aanbod