Traumasensitief onderwijs Traumasensitief hulpverlenen

training & advies

LEES HIER VERDER

Specialistische schoolbegeleiding

Kind & Onderwijs

LEES HIER VERDER

Specialistische gezinsbegeleiding

Kind & Gezin

Kind & Onderwijs ➝
Training & Advies ➝

lees meer over

De groeifase waar nieuwe gezinsverbindingen worden toegepast en de ruimte krijgen om in te slijten in het dagelijks leven

 • Ouderbegeleidingsmomenten
 • Samenwerken steunend netwerk
 • Samenwerken specialistische partners
 • Afbouw begeleiding

Resultaat:
Toepassen van nieuwe strategieën die leunen op het fundament van het gezin. Zonder dat dit een belemmerende invloed heeft op de stabiliteit en ontwikkeling van het kind, ouder en de ouder-kindrelatie. Kinderen ervaren de veiligheid, vertrouwen en sensitiviteit tijdens hun groei in de ontwikkeling. Het kind en gezin kunnen samen in stevige verbinding zelfstandig verder.

fase 3 groeien

De ervaringsfase waarin nieuwe verbindingen worden geactiveerd, waarin geoefend wordt met nieuwe gedragingen en waarin helende ervaringen worden opgedaan

 • Gezinsbegeleidingsmomenten
 • Ouderbegeleidingsmomenten
 • Systemische interventies
          - gehechtheidsrelatie
          - traumasensitiviteit
          - lichaamsgericht werken
          - regulatievaardigheden
 • Aanvullende interventies ter bevordering van de gezinsverbindingen
 • Samenwerken met steunend netwerk
 • Samenwerken met specialistische partners

Resultaat:
Nieuwe verbindingen worden geactiveerd, waarin geoefend wordt met nieuwe gedragingen en waarin helende ervaringen worden opgedaan.
We helpen met verstevigen van het fundament door o.a sensitieve respons, mentaliserend vermogen en regulatievaardigheden vergroten binnen het gezin.
Dit zorgt voor stabilisatie en versteviging van de ontwikkeling van alle gezinsleden.

fase 2 ervaren

De ontdekfase met een uitgebreide inventarisatie van de huidige gezinsverbindingen

 • 10 gezinsbegeleidingsmomenten
 • Systeemgericht werken met het Verbindingsmodel van Aves
 • Observatie ouder & kind (video-opname)
 • Psycho-educatie
          - gehechtheidsrelatie
          - traumasensitiviteit
          - lichaamsgericht werken
          - regulatievaardigheden
 • Adviesrapport

Resultaat:
Zicht op de vastgelopen gedragspatronen en verduidelijking van de onderliggende ontwikkelingsbehoeftes. Er komt duidelijkheid over de stabiliteit van het fundament, emotioneel welzijn van ieder gezinslid, aanwezigheid van steunend netwerk en groeimogelijkheden tussen ouder en kind. Er komt zicht op de aanwezigheid, kwaliteit en toepasbaarheid in de sensitieve responsiviteit. Advies over direct in te zetten interventies voor het activeren van het herstel en groei van de ontwikkeling van het kind, ouder en de ouder-kind relatie.

fase 1 ontdekken

KIND & GEZIN
Specialistische gezinsbegeleiding

Kind & Gezin ➝
Training & Advies ➝

lees meer over

De groeifase waar nieuwe verbindingen en gedragingen de tijd en ruimte krijgen om in te slijten binnen het onderwijs

 • Afbouw van ondersteuning in de klas
 • Monitoren van het proces
 • Blijvende schakel tussen school en thuis

Resultaat:
Inslijten van nieuwe strategieën die leunen op het fundament van school en relatie met de leerkracht. Kinderen ervaren de veiligheid, vertrouwen van school en van thuis. Het kind kan op school met steun van de leerkracht zelfstandig verder.
Bij vragen of onverwachte situaties blijft Aves beschikbaar.

fase 3 groeien

De ervaringsfase waarin nieuwe verbindingen en gedragingen worden geactiveerd, waarmee het vastgelopen gedrag afneemt binnen het onderwijs

 • Ondersteuning in de klas
 • Opvangen van het vastgelopen gedrag binnen het onderwijs
 • Pyscho-educatie over het stresssysteem
 • Psycho-educatie over herstel in relaties
 • Aanwezigheid in de klas voor de uitvoering van concrete handelingen n.a.v.de psycho-educatie en het adviesrapport
 • Interventies ter verbetering van de relatie van leerkracht en het kind
 • Inzet regulatiemateriaal van Aves 

Resultaat:
Nieuwe verbindingen worden geactiveerd, waarin geoefend wordt met ander gedrag en waar nieuwe ervaringen worden opgedaan voor stabilisatie en groei van de ontwikkeling van kind binnen de klas.
Aves ondersteunt de leerkracht in het vastgelopen gedrag bij het kind en zal via toepasbare en helpende handelingen het gedrag doen veranderen. Wij zorgen voor de implementatie en zorgen daarbij voor de optimalisatie van het pedagogisch klassenklimaat. Zodat de inzet bijdraagt aan activering in de ontwikkeling van alle kinderen. Met de specialistische gezinsbegeleiding brengen wij de inzichten en processen van school en thuis samen als versterking voor beide leefwerelden van het kind.

fase 2 ervaren

De ontdekfase met een uitgebreide inventarisatie van de huidige ontwikkeling en het vastgelopen gedrag binnen het onderwijs

 • Observatiemomenten op school
 • Oudergesprekken
 • Adviesrapport
 • Opstart gezinsbegeleiding
 • Opstart schoolbegeleiding

Resultaat:
Adviesrapport met inventarisatie van het verloop van de ontwikkeling van een kind tussen 0 en 12 jaar binnen het onderwijs. Start met zicht krijgen op de vastgelopen gedragspatronen en verduidelijking van de onderliggende ontwikkeling- en onderwijsbehoeftes. Bevindingen van school en thuis worden samengevoegd om een compleet beeld te creëren. Advies over in te zetten interventies voor het activeren van het herstel en groei van de ontwikkeling van het kind binnen het onderwijs.
Direct kunnen starten met specialistische gezinsbegeleiding in de thuissituatie.

fase 1 ontdekken

KIND & onderwijs
Specialistische schoolbegeleiding

Kind & Onderwijs ➝

lees meer over

Met training en advies delen wij onze missie en expertise met andere jeugdprofessionals, scholen en gemeentes. Het levert een doeltreffend en efficiënte bijdrage aan de veiligheid en groei van gezinnen. Wij zien nog veel kansen voor vernieuwing en creëren van sterke en gezonde zorg.

traning & advies

Training Traumasensitief onderwijs
Doelgroep: Onderwijsprofessionals
4 modules
16 uur
Certificaat van deelname
Training Trauma sensitief hulpverlenen
Doelgroep: Jeugdprofessionals
8 modules
16 uur
Certificaat van deelname


Kind & Gezin ➝

- Bessel van der kolk

The parent-child connection is the most powerful mental health intervention known to mankind